Konya Yatırları

Konya Kabristanları

Dr. Hasan Özönder

  Kabristan           Yeri
 Aksinne    Aksinne mahallesinde
Abdülaziz mescidi    Abdülaziz mahallesinde
Beyhekim    Beyhekim mahallesinde
Bordabaşı    Bordabaşı mahallesinde
Fahrünnisâ (Çukur)    Fahrünnisâ mahallesinde
Ferhûniye    Ferhûniye mahallesinde
Fakıh Dede    Fakıh Dede mahallesinde
Gevraki    Gevraki Medresesi civarı
Garipler    İnsaniye (Garipler) mahallesinde
Hatip Sultan    Civar Mah. Aşmalı Mes. çev.
Hoca Fakîh    Hoca Fakîh Camii çev.
Hoca Faruk   Hoca Faruk mahallesinde
İplikçi    İplikçi Cami Doğusu
Kalhane    Kalhane mahallesinde
Kağnıcılar    Buğday pazarı civarında
Kanlıgöl    Söylemez tekkesi güneyinde
Kışla    Aslanlı Kışla ile Çayır arası
Köprübaşı    Zincirli kuyu mahallesinde
Miskiemir    Baruthane mahallesinde
Musalla    Musalla’da
Nakiboğlu    Nakiboğlu mahallesinde
Parmakkapı    Pir Paşa mahallesinde
Ölübenledi    Ölübenledi (Ölübekledi, Öylebekledi)
Sarıyakup    Eski Garaj civ. Sarıyakub.
Selçuk    Alâeddin ca. kuzey avlusunda
Sungur    Sungur camii
Şahitler    Karaman Caddesinde
Şems    Şems-i Tebriz? camii ve zaviyesi çevresi (parkı)
Şekerfurüş    Şekerfurüş Camii ‘
Şerâfeddin    Şerâfeddin Camii çevresi
Şeyh Sadreddin    Şeyh Sadreddin Konevi Camii çevresi
Şeyh Alaman    Şeyh Alaman (İşkalaman)
Türbe    Mevlânâ türbesi çevresi
Ulu ırmak    Uluırmak semtinde
Yağlıtaş    Mengene Cad. (Hakimiyet-i Milliye İlkokulu civarı)
Yediler    Ahmed Dede Mah.
Yiğenoğlu    Sadırlar Yiğenoğlu Mah.
Yıkık Mahalle    Yıkık Mahalle’de
Yunusoğlu    Yunusoğlu Mah.
Yüksek    Söylemez tekkesi doğusu
Zindankale    Zindankale Mah.

Bu kabristanların bir çoğu bu gün yok olmuştur. Bazıları da, hayli küçülmüş vaziyettedir.

«KONYA YATIRLARI» (1)

MEDİNE-İ Konya dâhil ve hâricinde gunude-i hâk-i ıtırnâk olan Enbiya-i izam salâvâtullahı alâ Nebiyyinâ ve aleyhim ecmâîn ve selâmûhû ve Ehlullah-ı kiram rahime-humullah aleyhim ecmeîn hazeratının esâmi-i şerifeleridir ki erbâb-ı müşahede ve eshâb-ı mükâşefe olan eizze-i kiram rahimehumullah’dan naklolunub teyemmünen ve teberrüken ber veçhi âtî zikr olunur.

Cağdum Peygamber Aleyhisselâm İklis Peygamber Aleyhisselâm Mihran Aleyhisselâm Merih Aleyhisselâm
Ve üç Peygamber Sarıyakub Sultan kurbünde med-fundur.
Ve bir peygamber Şahitler nam mevzide medfundur
Ve üç peygamber Sultan Alâeddin Camii civarında medfunlardır.
Ve dört peygamber Musalla kurbunde medfunlardır.
Ve Hâmûn ve Salih nâmân iki peygamber Yeni Kale Kapısı hâricinde medfundur.
Hazret-i Sultân’ul -Ulemâ Bahaüddin Veled Kuddise sırrahül-Ehâd.
Hazret-i Mevlâpâ Celâlüddin Kuddise sırrah’ul -Mübin
Hazret-i Şemsüddin Tebrizi Kuddise sırruhu
Hazret-i Hüsâmüddin Efendi Kuddise sırruhu
Şeyh Saiâhüddin Efendi Zerkub Konevî
Şeyh Kerîmüddin efendi
Hazret-i Sultan Veled KS
Eş- şeyh Ulu Arif Efendi
Küçük Arif Çelebi
Emir Âdil Çelebi
Vâcid Çelebi
Şah Çelebi
Âbid Çelebi
Kuddus Çelebi
Veled Çelebi
Bahaüddin Çelebi
Alâüddin Çelebi
Ahmed Çelebi
Sipehsâlâr Çelebi
Emir Alim Çelebi
Bostan Çelebi
Cemal Çelebi
İlham Ali Çelebi
Mesnevihan Abdi Çelebi
Mesnevihan Emin Ali Çe.
Umman Dede
Halil Dede
Debbağ-zâde Mehmed De..
Mülhim İbrahim Dede
Hacı Sinan Dede
Pîr Mes’ud Dede
Mesnevihan Mahmud Çelebi
Mesnevihan Süleyman Çelebi
Çelebiler Sultan
Şeyh Sadrüddin-i Konevî
Şeyh Şücaüddin Kırmânî
Şeyh Evhadüddin-i Kırmânî
Sultan Alâüddin Gazi
Vezir Sahib-Atâ
Gavs-i Rical Şeyh Osman Rûmî
Seyyid İmam Bağavî
Abdullah Rûmî
Hâtûn Halife
Ramazan Halife
Mü’min Halife
Büberci-zâde Abdurrahman Çe.
Hasan Halife
Abdi Halife
Eflâkî Dede
İynel Dede
Mükâşif Dede
Ahmed Sultan
Kılıç Ali Sultan
Şeyh Sinan
Ahi Evran Sultan
Âşık Resul
Şeyh Murdenî
Kapıcı Rüstem Dede
Ali Dede
Şemsun Dede
Kemal Dede
Sahip Kestelli Dede
Yahya Dede
Şeyh Hasan Dede
Potalı Dede
Seyyid Mir Dede
Akar Dede
Emvec Mahmud Dede
Hacı Muharrem Dede
Muhammed Dede
Mürsel Dede
Esiki Muhammed Dede
Çullu ibrahim Dede
Baba Musem Dede
Bel Bekledi Dede
Değirmenci Muhammed D.
Mahmud Dede
Baba Sindi Dede
Değirmencizâde Mustafa D.
Kara Kepenek Halil Dede .
Bekir Dede
Furkan Dede
Bektaşi Dede
Hudai Dede
Üveys Dede
Ateşbaz Veli Dede
Cemal Ali Dede
Külhâni Ali Dede
Ahi Natur Dede
Çelebi Sultan
Şah-ı Merdan Sultan
Hatip Sersemî Sultan
Ferhuniye üç adet hatunlardan biri Ana Sultan, biri dahi Fahrünnisâ’dır .
Şeyh Mehmed
Ahi Tarık Sultan
Yayan oğlu
Halil Baba Sultan
İshak Sultan
Karakurt Baba
Çulhalı Sultan
Hazırbaş Sultan
Şem’ûn Sultan
Şeyh Aliman Sultan
Sadırlar Sultan
Kümeyne Sultan
Şeyh Molla Sultan
Kara Baba Sultan
Kemâlüddin Sultan
Yahya Efendi
Beğim Ali Sultan
Yunus Sultan
Yedi Kızlar
Hâbil Sultan
Dost Hüdai Sultan
Kılıç Arslan Sultan
Toruntay Sultan
Tavus Baha Sultan
Hût Sultan
Şemsi Bedevi Sultan
Âli Aliler
Taktaklı Sultan
Şeyh Burhan Dede
Hasan Baba
Gök Tas Sultan
Gaib Merdan Sultan
Kemer Hüküm Sultan
Haldan Baba
Abdülaziz Sultan
Şeyh Alâüddin Buhârî
İkbal Sultan
Selim Ana
Ebû İshak Kazeruni Fakih
Mûsâ Baba.
Efvâki Sultan
Kara ÇomakSultan
Gönül Arı Sultan
Hacı Geymas Sultan
Hacı Yan Sultan
Kara Bağrı Sultan
Hacı Haydar Sultan
Gün Sultan
Şeyh Bedevi Sultan
Kasım Halife
Pirebi Sultan
Kadı Hurrem Sultan
Bezci – zade Efendi
Eflâkî Sultan.
Şahı Nümde Sultan
imirdüş Sultan
HülefâBaba
Kara Aslan Sultan
Hâce Cihan
Kara Kemal Sultan
Bedber Sultan
Abdurrezzak Sultan
Hacı Ata Sultan
Küccük Ana
Sâmit Baba
Şaban Efendi
Şeyh Halil’ur – Meraşî
Şeyh Abdulhay Efendi
Sadaka Sultan
Benaî Sultan
Göktâş Sultan
Sinan Ali Sultan
Seyyid Cemâlüddin Sultan
Müstecâb Sultan
Emir Sultan
Eşşeyh Nişâbûrî
Mirde Sultan
Siyâki Sultan
Abdurreşid Sultan
Pervane Sultan
Zehri Âfitab Sultan
GûhiTac Sultan
Seyyid Derî Sultan
Handâne Sultan
Kızıl Kara Sultan
Ali Gâv Sultan (Bunda bir Sahabe dahi medfundur)
Devlet Sultan
Baba Mûsâ Sultan
Torum Baba
Sat Baba
Sa’düddin Baba
Çelikli Baba
Baba Tire Sultan
Âşık Çelebi Sultan
Husâm Ali Sultan
Kalem Sultan
Seyyidler Sultan
Ali Can Sultan
Mustafa Efendi
Şeyh Sefer Hudâî
Şeyh Abdî Efendi
Şeyh Muhammed Efendi
Hazreti Emîr Efendi
Şemsüddin Ahmed-i Bazircânî
Muslihüddin Efendi .
Şirvanlı Berdâî Sultan
Sarı Yakub Sultan
Pir Esad Sultan
Çörekli Baba
Ezeli Şeyh Abdurrahmet Efendi
Şeyh İslâm Efendi
Şeyh Ahmet Efendi
Hamza Efendi
Nuriddin Efendi
Diğer Şeyh Ali Cemâlüddin
Kalender Sultan
Sirâcüddin Sultan
Eşşeyh Mazhar-ı CemâKiah
Halka Tıraş Sultan
Serdan Sultan
Taş Kılman Baba
Pîrli Sultan
Şahitler Sultan
Ak Baba Sultan
Melik İbrahim Efendi
Pisili Sultan ‘
Hoca Faruk Sultan
Horasan Sultan
Hadaşkili Sultan
Teslim Sultan
Post-Pûşiler,
Diğer Hazret-i Emîr Efendi
Kesikbaş Suttan
Genç Arslan
Sırçalı Sultan
Alem Bâr Sultan
Mursil Efsâk
Selim Sultan
Şeyh Abdulkâdir Bahcirânî
Şeyh Ali Efendi
Şehitler Sultan
Feyzi Efendi
Güzelceler Ahmed Sultan
Zümre-i miskinler
demekle maruftur
Diğer Çomaklı Baba,
Günide Osman Dede
Derviş Sultan
Fahrünnisâ
Şeyh Resul Şâz Baba
Zevle Sultan
Hüseyin Baba
Yöğrek Sultan
Biraderi Baba Sultan
Yağlı Baba
Zeki Baba Sultan
Horos Baba
Sürmeli Sultan
Şeyh Abdulhayr Sultan
Mumcu Sultan
Muhiddin Efendi
Seyidli Sultan
Abdulvahhab Sultan
Tıraş Han Sultan
Seyyid İsa Sultan
Balıkdar Baba
Ulvi Sultan
Hacı Kende Sultan
Kazaz Âşık
Hızırlık Sultan
Kalenderler Sultan
Çıharsenbih Sultan
Hacı Beğendik Sultan
Hızır İlyâs Sultan
Abdulvâhid Sultan
Yetergen Sultan
Şirvanlı Ahmed Sultan
Pîr Handan Sultan
Görcüğüm Sultan
Kösec Ahmed Sultan
Döki Sultan
Hoca Sultan
Fakih Ahmed Sultan
Diğer Kemâlüddîn Sultan
Kenan Dede
Câmeşûyî Dede
Lokmânî Dede
Ahî Dede
Kutb-u Nayi Hamza Dede
Trabzonî Şeyh Ahmed Dede
Abdulkerîm Dede
Ulaş Dede
Şeref Sultan
İskender Sultan
Ak inci Baba
Emir Sultan
Biraderi Seyyid Sultan
Hoca Abdulgaffar
Uffan Sultan
Kayıtlı Sultan
Eflâtun Sultan
Tükel Husam Sultan
Diğer Hatip Sultan
Kilos Dede
Kümitne Sultan
Uli Beğildi Sultan
Anber Bâreş Dede
Mümin Dede
Üçler Sultanlar
Seyyid Siyâvuş Dede ‘
Küszâ Hatun
Ulu Hatun
Meyilli Sultan
Silleli ve Osman Turabî Baba
Şeyh Abdurrahman Baba
Çerkes-zâde Mustafa Baba

«Allah onların ruhlarını takdis etsin ve onlardan razı olsun. Peygamberimize ve bütün diğerlerine Allah’ın salâvatı olsun.» Ve dahi bunlardan maada Ricâlullah ve Enbiyaullah’dan çok kimesneler medfundur. İsm-i Şerifleri nâ-mâ-lûm olduğundan ve bazıları bu mükâşefeden zuhur etmekle, beyân olunmadı. «Allah onların esrar-ı nurları ile kalplerimizi nurlandırsın.»

Bende-i Hazret-i Mevlânâ Ser-tarik Mehmet Fehmi Dede
Bende-i Hazret-i Müşarünileyh ser-tabbah Mehmed Nesib Dede
Bende-i Hazret-i Müşarünileyh Türbedâr Safayi Ali Dede
Bende-i Hazret-i Müşarünileyh Türbedâr Hazret-i Şems-i Ah-med Dede
Bende-i Hazret-i Müşarünileyh Ser-nâyi Hasib Dede.
Harrerahü müznib Sultan’ul-Hamdi el-Sillevî
5 Şevval 1312» (2)

…………………………………………………
(1) Konya, dilinde, medfun ulu kişilere «ölüler» demek uygun görülmediği için, onlara «istirahattekiler» anlamına gelen «yatır» tabiri kullanılmaktadır. Biz de bu bahsin başlığını böyle koymayı uygun gördük.
(2) Mevlânâ ihtisas Kütüphanesi No: 2176.

Dr. Hasan Özönder’in “Konya Velileri” kitabından alınmıştır.

Paylaşabilirsiniz...