Hayırlı bir gün – 04-11-2011

 

“ Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke’deki (Kâbe)’dir. Orada ibret alınacak alâmetler vardır; (aynı zamanda) Hazret-i İbrâhim’in makâmı (oradadır). Kim oraya girerse, Hakk’ın gölgesinde emîn bir kişi olur. Oranın yoluna gücü yetenlere, (Allâh rızâsı için) «Beytullâh»ı haccetmesi, Allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır (farzdır). İnkâr edenler de bilsinler ki, Allâh bütün âlemlerden müstağnîdir.”

(Âl-i İmrân Suresi, 96-97)

“ Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner.””

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Hacc; bir evi yâni Kâbe’yi ziyâret etmektir. Evin sâhibini ziyâret etmek ise erliktir. Bu ziyâret her kula nasip olmaz.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya salât ve selâm eyle. Kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki, mükâfatını hakedecek bir iyiliği kaçırmayalım; cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim.

Rabbimiz, bütün ibâdetlerimizi dâimâ ihlâs ve takvâ ölçüleri içerisinde edâ edebilmeyi bizlere nasip buyur. Âhiret yolculuğumuzda; namazımızı ebedî yoldaşımız, orucumuzu ebedî hâldaşımız, zekât ve infaklarımızı sonsuzluk aşımız ve haccımızı da en makbul gönüldaşımız eyle! İbâdetlerimizin her birini huzûr-i ilâhîne lâyık bir vasıfta îfâ edebilmeye cümlemizi muvaffak kıl! Ya erhamerrahimin… Âmin….

Paylaşabilirsiniz...