Hayırlı bir gün – 07-11-2020

“…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonun Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”

Bakara Suresi, 148.


“Allah’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Fezâilü’l-ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 34)


“ Mal ile beden, kar gibi erir, gider. Fakat onlar, Allah yolunda harcanırsa, Allah onlara alıcı olur. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 19981

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbî… cümlemizi, her ânının kadr u kıymetini bilip, ömrünü rızâsına muvâfık amellerle verimli bir şekilde kullanabilen kullarından eyle! Elinden, dilinden, hâlinden, ahlâkından insanların müstefîd olduğu sâlih mü’minler zümresine ilhâk eyle! Niyetlerimizi, düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı rızânla te’lîf eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...