Hayırlı bir gün – 09-09-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!”

Tevbe Suresi, 119.

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38 )

“Ey sûret perest; git de manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana, sûretin kanadı mesâbesindedir. Mânâ ehli ile berâber otur ki, hem âta bulasın, hem de bir merd-i mânevi olasın.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi –  704-705

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! bu dünyada sâlih ve sâdık kullarınla kalben beraber olabilme­mizi, âhirette de sevdiğin kullarınla haşrolunmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Bizleri Sana yaklaştıracak her vesîleyi lâyıkıyla değerlendirebilen, basîret, firâset ve gayret ehli kullarından kıl. Allah’ım!, bizlere mârifet ve muhabbetine vâsıl olan kullarının muhabbetini nasîb eyle. İslâm’ı hayatımızın her safhasına neşredebilmeyi, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yaşadığı şekliyle zühd, takvâ ve ihsan şuurundan hisseyâb olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle.  Ya erhamerrahimin… Âmin….

Paylaşabilirsiniz...