Hayırlı bir gün – 04-10-2019

“ Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır…”

En’âm Suresi, 38.

“ Allah Teâlâ bu konuşamayan hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor!..”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (İbn-i Hacer, el- Metâlibü’l-Âliye, II, 226/1978 .

“ Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 14395-96

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! bizleri, gönüllerini “tâzim li-emrillah” ve “şefkat alâ halkıllah” düstûruyla tezyîn ederek Hakkʼa vuslat yolunda mesâfe kat eden kâmil mü’minlerden eyle!

Rabbimiz, kalplerimizi, Hâlık’tan ötürü mahlûkâta şefkat, merhamet ve muhabbetin bereketli bir menbaı eylesin! Cümlemizi, elinden, dilinden, hâlinden, kālinden mahlûkâtın istifâde ettiği sâlih kullarından kılsın! İlâhî rahmetine, inâyetine, af ve mağfiretine mazhar eylesin. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...