Hayırlı bir gün – 07-09-2019

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

Nahl Suresi, 90.

“ Hayâ imandandır ve hayâlı olan kimse cennettedir! Hayâsızlık ise kalbin katılığındandır; kalbi katı olan da cehennemdedir!..”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Îmân, 16.

“ Cenab-ı Hakk’tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyelim. Çünkü edebi olmayan, Allah’ın lütfundan mahrum kalır. Edepsizin zararı, yalnız kendisine dokunmaz; belki bütün afaka ateş vermiş olur. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 79-80

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım!, cümlemizi, Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i şerîflerden gereken ibreti alarak hayâtımızı rızâna muvâfık bir şekilde tanzîm edebilmeyi nasîb eyle! İslâm’ı evvelâ en güzel şekilde öğrenip yaşamayı, sonra da diğer insanlara hikmet ve güzel öğütle anlatabilmeyi lutfeyle! Ahlâksızlığın ve edepsizliğin toplumumuzda yayılmasına fırsat verme. Bizleri ve nesillerimizi îmansızlık ve ahlâksızlık bataklığından muhâfaza buyur!

Allah’ım!, ilâhî terbiyenle bizzat edeplendirdiğin Rasûlü’nün güzel hâliyle hâllenmeyi cümlemize nasîb eyle! Hak dostu âlim ve ârif kullarının gönül dokusundan hisse alarak zarif, rakik, nâzik ve edep ehli bir mü’min olabilmemizi lutfeyle.  Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...