Hayırlı bir gün – 24-02-2020

“…Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allâh hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü hamde lâyıktır. ”

Lokmân Suresi, 12.

“ Îman iki kısımdır. Yarısı sabırda, yarısı şükürdedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VII, s. 127)

“ Nîmete şükretmek nîmetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nîmet tarafına gider mi? Şükretmek, nîmetin canıdır. Nîmet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nîmet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise dâimâ uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nîmeti ile gerçek nîmeti avla! ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 8212

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbi, bahşettiğin nîmetlerin şükrünü lâyıkıyla îfâ etmekten âciz olduğumuzun şuur ve idrâki içerisinde, sonsuz af, merhamet, lûtuf ve ihsânına sığınıyoruz. Biz âciz kullarını sabır ve şükür yolundan hiçbir zaman ayrılmayan ve neticede rızâ-yı ilâhîne nâil olan sâlih kullarından eyle, Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...