Hayırlı bir gün – 05-01-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!”

Şûrâ Suresi, 48.

“Îman iki kısımdır. Yarısı sabırda, yarısı şükürdedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VII, s. 127

“ Nîmete şükretmek nîmetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nîmet tarafına gider mi? Şükretmek, nîmetin canıdır. Nîmet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nîmet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise dâimâ uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nîmeti ile gerçek nîmeti avla! ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 8212

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbi, bahşettiğin nîmetlerin şükrünü lâyıkıyla îfâ etmekten âciz olduğumuzun şuur ve idrâki içerisinde, sonsuz af, merhamet, lûtuf ve ihsânına sığınıyoruz. Biz âciz kullarını sabır ve şükür yolundan hiçbir zaman ayrılmayan ve neticede rızâ-yı ilâhîne nâil olan sâlih kullarından eyle, Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...