Hayırlı bir gün – 09-02-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.”

İsrâ Suresi, 53.


“ Allah Teâlâ, bana farzların ikâmesini emrettiği gibi, insanlara lutuf ve merhametle muâmele edip yumuşak söz söyleyerek onların kalpleri arasında muhabbet filizleri yeşertmemi de emretti.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 59/1695


“ Kalp, yalan sözden mutmain olmaz, inanacağı gelmez. Su ile karışmış yağ, ziyayı artırmaz. Doğru söz, kalbi rahatlandırır. Doğruluklar, gönül tuzağının dâneleridir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 6682-83

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimizi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimizi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle bizi. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...