Hayırlı bir gün – 09-03-2018

“ Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Rûm Suresi, 50.

“Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölümden sonraki hayat için çalışan, ahmak da nefsini hevâsına tâbî kıldığı hâlde Allâh’tan (hayır) umandır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Tirmizî, Kıyâmet, 25; İbn-i Mâce, Zühd, 31

“ Toprak emindir. Ona her ne ekersen hıyanetini görmezsin. Ektiğin şeyin cinsini ziyadesiyle alırsın. Allah’ın adalet güneşi, toprağın üstünde parlamış; toprak, bu eminliği, o adalet güneşinin emanetinden bulmuştur.Bahar mevsimi, Hakk’ın fermanını getirmeyince toprak, dahilindeki sırları izhar etmez. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 507-9

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım, Bizleri, dünyaya aldanmaktan, âhiret servetini, dünya meteliğine değişmekten, bilhassa ölüm ve kıyâmeti unutmaktan muhafaza eyle!.. Bizlere âmâde kıldığın dünyayı ve sermâye eylediğin ömrü, emânet şuuruyla en güzel şekilde kulluk malzemesi olarak kullanmayı ve lutfuna mazhar olarak âhiret yurdunda, cennet ve cemâlinle müşerref olmayı cümlemize nasîb eyle!..

Allâh’ım! Gönüllerimize vefâ ehlinin güzel hâllerini ihsân ederek bizleri sâlihler zümresine dâhil eyle! Amellerimize sadâkat ve samîmiyet lutfedip cümlemizi naîm cennetlerinin vârisleri kıl! Neslimizden ve zürriyetimizden müttakîlere sertâc olacak göz nûru ve gönül sürûru evlâtlar ihsân eyle! Cümlemizi Sana, Rasûl’üne, ana-babaya, akrabâya, bütün ehl-i îmâna, vatana ve millete ve diğer emânetlere karşı vefâkâr eyle! Bizleri iki cihanda da rızâ-yı şerîfin iklîminde yaşat! Ya Erhamerrahimin. Âmîn…

Paylaşabilirsiniz...