Hayırlı bir gün – 09-10-2018

“Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”

Ali İmran Suresi, 14.


 “Allah çok zengindir. İnsanların yiyip içtikleri ve harcadıkları şeyler O’nun hazînesinden hiçbir şey eksiltmez. O, çok cömerttir, gece-gündüz ardı arkası kesilmez infaklarda bulunur. Yerin ve göklerin yaratılışından beri Allâh’ın infâk ettiklerini bir düşünün! Bunlar, O’nun mülkünden hiçbir şey eksiltmemiştir…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Buhârî, Tevhîd, 22)


“  Ey oğul! Bağı çöz, azat ol. Ne zamana kadar gümüş, altın esiri olacaksın? Denizi bir testiye dökersen ne alır? Bir günün kısmetini… Hırs ve tamah ehlinin gözü doymaz. Hâlbuki sedef, kanaat gösterip kapanmayınca içinde inci olmaz.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 19-20-21

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, her hususta haram ve şüphelilerden kaçınabilmemizi nasîb eyle! İsraf ve cimrilikten kalplerimizi muhâfaza buyur! Lutfettiğin bütün nîmetleri rızâ-yı ilâhîn istikâmetinde kullanarak huzûruna yüzakıyla ve vicdan huzûruyla çıkabilmemizi ihsân eyle! Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...