Hayırlı bir gün – 18-06-2018

“ Sana güzellikten her ne şey nâsib olursa şüphesiz Allah Teâlâ’dandır. Ve sana kötülükten her ne şey isabet ederse kendi nefsindendir…”

Nisâ Suresi, 79.


“Kendinde varlık görmen, diğer günahlarla kıyaslanmayacak kadar büyük bir günahtır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (C.Sağır )


“ Nefsani istekten, heva ve hevesten gelen bahilik, sapıklıktır, azgınlıktır. Fakat Allah’tan gelen bahilik ise, yüceliktir, kemaldir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:22479

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Ey Allah’ım! Melik ancak sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen benim Rabb’imsin, ben de senin kulunum. Ben nefsime zulmettim, günahlarımı da itiraf eyledim, benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka affedecek yoktur. Beni ahlâkın en güzeline hidayet buyur, ahlâkın en güzeline senden başka hidayet edecek yoktur. Kötü ahlâkı benden def eyle, onu senden başka benden def edecek yoktur. Senin emrine tekrar tekrar icabet eder, dinine tekrar tekrar tâbi olurum. Bütün hayırlar senin kudret elindedir. Kötülük sana âit değildir. Varlığım seninledir, sonu da sana müntehîdir. Mübareksin, yücesin, senden mağfiret diler, sana tevbe ederim.   Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...