Dr . Ali Kemal Belviranlı

Dr . Ali Kemal Belviranlı
(1923 – 2003)

Dr . Ali Kemal Belviranlı

Dr . Ali Kemal Belviranlı

1923 yılında Konya’da doğdu. Hıfzını on bir yaşında iken babası İsmail Hakkı Efendi ile Kadir Şeyhzade Ali Efendi’den tamamladı. İslâmi ilimlerin yanında Arapça ve Farsça tahsil etti. 1933’te Kapı Camii’nde Ali Ulvi Kurucu ve Nuri Pişkin ile birlikte mukabele okudu.

1944’te Konya Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1949’da mezun oldu. İstanbul’da bulunduğu yılları çok iyi değerlendirdi. Konya’da aldığı dinî eğitimini daha sağlam temeller üzerine bina ederken, musiki, edebiyat, hat, kıraat ve edebiyat alanlarında da kendisini geliştirdi.

İstanbul’da Abdülhasip es-Serezî, Abdü-laziz Bekkinevî, Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki, Hasan Basri Çantay, Mahmud Sami Ramazanoğ-lu, Mehmed Zahid Kotku, A. Şeref Güzelyazıcı, Cemal Öğüt, Hüsrev Efendi ve Ömer Kirazoğlu gibi Osmanlı bakiyesi büyük şahsiyetlerle tanıştı. Ha-mit Aytaç ve Hâlim Özyazıcı’dan da hat meşketti.

Bir süre daha İstanbul’da kalarak çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere imza attı. Hasan Basri Çantay Meali bunların en önemlilerindendir. Bir diğeri de Ömer Nasuhi Bilmen’in sekiz ciltlik Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu’dur.

1951-53 yılları arasında yirmi dört sayılık İslâm’ın Nuru mecmuasını çıkardı. Dergi, teknik kalitesi kadar görselliği ve muhtevasıyla da devrinin fevkinde bir yayın organıydı. Yazı kurulunda dönemin önde gelen isimlerinin yer aldığı mecmua yeni isimleri de Türk kamuoyuna tanıtmıştır. Bu isimlerin en önemlisi ise Ali Ulvi Kurucu’dur. Daha sonra da şiirlerini kitaplaştırdığı dostunun şair kimliğinin zihinlerde yer edinmesinde, güftelerinin büyük bestekârlarca bestelenmesi ve icrasında en büyük emek onundur.

1953’te Konya’ya döndü. Hekimlik mesleğinin yanında İstanbul’un kültür atmosferinin buraya taşınmasına gayret etti. Yakın dostlarıyla ilmî, edebî, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulundu. Konya’da Aydın Fikirler Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldı. Elliye yakın bestesi büyük sanatkârlar tarafından icra edilen Ali Kemal Belvi-ranlı geleneksel İslâm sanatlarına da ileri derecede vakıftı.

İslâm Prensipleri, Kur’an Rehberi, Tecvid, Aruz ve Ahenk, Musiki Rehberi gibi eserlere imza atan Belviranlı, 14 Eylül 2003’de Konya’da vefat etti. Hacıfettah Mezarlığı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

M. Ali Uz, “Dr. Ali Kemal Belviranlı”, Akademik Sayfalar, 2005, C. 5, Sayı 17, s.254;
Bekir Şahin, “Dr. Ali Kemal Belviranlı”, a.g. sayfalar 2005, C. 5 Sayı, 27, s.255.
Ö. Faruk Belviranlı, “Belviranlı, Ali Kemal”, Konya Ahsiklopedisi, s. 2/78.

Paylaşabilirsiniz...