2013 Yılı Hac Ön Kayıtları

Bilindiği gibi ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatları Diyanet İşleri Başkanlığı’nca kabul edilmektedir. Hacca gidenlerin sayısında her yıl artış olmakta, İslam Ülkelerinin nüfuslarının “binde biri” oranında uygulanan kota nedeniyle de müracaat edenlerin tamamını o yılda hacca götürmek mümkün olamamaktadır.

Nitekim, 2012 yılında müracaatta bulunduğu halde hacca gidememiş bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayı, Konyamız için 48.000 civarındadır.

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Kararı uyarınca ; 2012 yılı hac kayıtlarıyla kur’a çekimi ve sonuçlarının, sadece 2012 yılı haccı için geçerli olması öngörüldüğünden, söz konusu kur’aya katıldığı halde hacca gidemeyenlerin hacca gitme ve hac  türlerini tercih etmedeki iradelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tashihi ve hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza  da müracaat etme imkanı tanınabilmesi maksadıyla 2013 yılında da hac kaydı açılması kararlaştırılmıştır.

Buna göre;

1-2013 yılı hac organizasyonlarına katılmak isteyenlerle ilgili müracaatlar; 04-22 Şubat 2013 tarihleri arasında, 2012 yılında kur’aya katılanlar için “Kayıt Yenileme”, ilk defa gidecekler için de “İlk Defa  Kayıt Yaptırma” şeklinde iki ayrı kategoride yapılacaktır.

2- 2012 yılında kur’aya katılıp kur’a sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığınca  otomatik olarak yapılacaktır. Ancak 2012 yılı ön kayıt dilekçesinde belirtildiği il, ilçe, hac konaklama türleri ve birlikte kur’aya girecek kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yaptırabileceklerdir.

a) İlk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur’aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler, ön kayıt ücretini bankaya yatırarak müracaatlarını internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığının http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları Form Dilekçe ile il ve ilçe Müftülüklerine müracaat ederek de yapabileceklerdir.

3- Çeşitli masraflar için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları kişi başına 15. TL’yi Başkanlıkça belirlenen ve aşağıda isimleri yer alan bankalardan birine yatıracaklardır. Kayıt yenileyenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacaktır. Müracaattan sonra vaz geçenler ile hacca gidemeyenlere bu paraları iade edilmeyecektir. İlk defa ön kayıt yaptıracakların 15 TL’ lik kayıt ücretini yatırabilecekleri banka isimleri şunlardır;

a) T.C.Ziraat Bankası

b) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

c) Türkiye Halk Bankası

d) Ak Bank A.Ş.

e) Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

f)  Asya Katılım Bankası A.Ş.

g) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

h)Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

4- Doğrudan İl ve İlçe Müftülüklerine yapılacak müracaatlarda, nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir sureti müracaat dilekçesine eklenecektir.

5- Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair yaklaşık hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edeceklerdir.

6-Müracaat eden vatandaşlarımızın kayıtları, T.C. kimlik numarası ile yapılacak ve yabancı uyruklu kayıtlar alınmayacaktır.

7-Hacca götürülmek istenilen (“0” yaş dahil) çocukların da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak ve bunlardan da 15.-TL. ön kayıt ücreti alınacaktır

8-Kesin kayıt esnasında belge istenecek olmakla birlikte; hac müracaatlarıyla ilgili yapılacak istatistiki çalışmalara veri teşkil etmesi amacıyla şehitlerimizin, daha önce hacca gitmeyen anne , baba, eş ve çocukları ile gazilerimiz ve eşleri internet ortamında veya doğrudan müftülüklere yapacakları hac müracaatı esnasında , kendi özel durumları ile ilgili bölümü de ayrıca dolduracaklardır.

9-2012 yılında çekilen kura sonucunda hacca gitmek üzere kesin kaydını yaptıran, ancak geçerli bir mazereti sebebiyle hacca gidemeyenlerin, hac dönemini kapsayan (Hastalık, Trafik Kazası v.b.) mazeretlerini belirtir bir belgeyi ibraz ederek 2013 yılında hacca müracaat etmeleri halinde,  bunlar kayıt yenileyenler statüsünde değerlendirilecek ve kur’a çekiminde ilk kayıt yılları baz alınarak katsayı oranı uygulanacaktır.

10-2013 yılında ilk defa kayıt yaptırmak isteyen bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanların,  ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından ve doğabilecek vize sorunlarından dolayı herhangi bir hak verilmeyeceğinden, bu durumda olanlar müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapacaklardır.

11- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk

gibi birinci  derecede akrabaların birbirleriyle, her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek kaydıyla ve grup halinde tek bir kur’a numarasıyla, tek başına hacca gidemeyecek durumda olan engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kur’aya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir.

12-     Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi, adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

13-Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek, ön kayıt ücreti yatırmışlarsa iade edilmeyecektir.

14İnternet ortamından kayıt yapacakların: kayıtlarını tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alacakları kayıt durumlarını gösterirçıktıları mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir

15-Kur’adan sonra yapılacak kesin kayıtlar, ülkemiz resmi hac kontenjanına göre yapılacaktır.

16- Müracaatlardan sonra, iller bazında hac konaklama türlerine göre çekilecek kur’alar, kesin kayıtlara ilişkin kriterler, alınacak ücretler ile hac konaklama türleri ve bu türler için kiralanacak bina ve otellere ilişkin kriterler bilahare belirlenecektir.

2013 yılı hac ön kayıtlarının, müracaat eden kardeşlerimiz ve yakınları için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.          

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Paylaşabilirsiniz...