AİLE HUZURU

Muhterem Müslümanlar!

Aile, toplumun temelidir. Toplumun çekir­değini teşkil eden ve birbirine akrabalık bağı ile bağlı bireylerin, karşılıklı hak ve vazifelerine ri­ayet ederek sağladıkları huzur, aynı zamanda toplumsal huzurun kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle dinimiz, aile yapısının sağlam ol­masına büyük önem vermiş ve Peygamberimiz de bu hususta Müslümanlara örnek olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de, insanların birbirlerini sev­meleri ve huzur içerisinde olmaları konusunda, ailenin önemi şöyle ifade edilmiştir: “Kaynaş­manız için size kendi (cinsi) nizden eşler yara­tıp, aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de, O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır”.

Değerli Mü’minler!

Aile bireyleri, hep birlikte üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirirlerse, ailede huzur ve mutluluk olur. Ailede en ağır yük, anne-babanın omuzlarındadır. Onlar, aile içerisinde ör­nek alınan bireylerdir. Anne-babanın birbirle­riyle iyi geçinmeleri, edep, terbiye, disiplin ve güzel ahlâk kurallarına uymaları gerekir. Bu, di­nimizin bir emridir.

Aile içerisinde doğabilecek sorunlar karşılıklı anlayış, hoşgörü ve aile olma bilinci içerisinde, büyütülmeden çözülmelidir.

Cenab-ı Hakk, aile bireylerinin birbirlerine karşı fonksiyonları ve ailede çıkan problemin çözümü hakkında şöyle buyurmuştur: “Hanım­lar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbise durumundasınız.

“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır”.(3)

Bu ayetlerden anlaşıldığına göre eşler, birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünlüğün devamını sağlamak için elden gelen gayret sarf edilmelidir. Toplum olarak hepimiz, ailelerin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüz.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bir eşin hoş olmayan davranışları yanında, güzel davranış­larını da dikkate alarak eşlerin, birbirlerine kin beslememelerini istemiş ve: “Müminlerin imanca en mükemmeli, ahlâkı en güzel olanı ve ailesine yumuşak davrananıdır”(4) buyurmuş­tur.

Aziz Mü’minler!

Dinimiz, insanların aile kurmalarını teşvik et­miştir. Çünkü aile hayatında, bireylere yönelik sayısız yararlar vardır. İnsan aradığı ve fakat hiçbir yerde bulamadığı huzuru ailede bulabi­lir. Çocuk sahibi olmak ve tarifi imkânsız sevgi­yi tatmak bile, başlı başına huzuru temin eden en güçlü âmillerden birisidir. Hiç kimse, başka insanlara bağımlı olmaksızın yaşama imkânına sahip değildir. Herkesin bir eşe, bir yoldaşa mutlaka ihtiyacı vardır. Hayatın her safhasında bu ihtiyacı herkes mutlaka hissedecektir. Huzuru ailede değil de başka yerde arayan insanlar, er geç yanıldığını anlayacaklardır. Hayat bunun örnekleriyle doludur.

_____________________________
1-  Rûm, 21.

2-  Bakara, 187.

3-  Nisâ, 35.

4- et-Tâc, 2/37.

Paylaşabilirsiniz...